Europen 09 2022 Desktop

BEBKA Lojistik Master Planı öneriyor

Ekonomik Bakış 14 Aralık 2017 11:13
Videoyu Aç BEBKA Lojistik Master Planı öneriyor
A
a

BEBKA sanayide fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master planı hazırlanarak hayata geçirilmesini önerdi.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Hazırlayan: Deniz Çağlar Fırat 
BEBKA sanayide fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master planı hazırlanarak hayata geçirilmesini önerdi.
BEBKA, ulaşım projelerine OSB’lerin etkin biçimde dâhil edilmesini tavsiye ederken daha ucuz ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının bu alanlarda yaygınlaştırılmasının öne çıkan gereksinimler arasında yer aldığını ifade etti.
BEBKA’nın Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023) raporunda yer alan görüşlerde TR41 bölgesinin sanayi sektörü bağlamında oldukça dinamik bir bölge olması sebebiyle özellikle OSB’lerde altyapı ihtiyaçları sürekli değiştiği vurgulandı. Yakın dönemde gerçekleşmesi hedeflenen ulaşım projelerine;

1.OSB’lerin etkin bir şekilde dâhil edilmesi,
2.Daha ucuz ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının bu alanlarda yaygınlaştırılması,
3.Kurulan lojistik köylerin ihracatı destekleyici bir yapıya kavuşturulması
4.Atık su ve geri dönüşüm sistemlerinin bu alanlarda yaygınlaştırılması
Konularının bölgemizde öne çıkan gereksinimler arasında olduğu belirtildi.  

 
Yapılması gereken önemli hususlar:

1.Lojistik ve ulaştırmaya yönelik belirlenen politikalar arasında ulaştırma türleri ve lojistik koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master planı hazırlanarak hayata geçirilmesi,
2.Lojistik merkezlerin ülke genelinde planlanması,
3.Yatırımlarında bölgesel potansiyel ve ihtiyaçlar dikkate alınarak kombine taşımacılık bağlantılarının yapılması.
 

Raporda sanayide fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için ortaya konulan görüş ve öneriler şu şekilde yer aldı;
“TR41 Bölgesinde Eskişehir ve Bilecik illerinde altyapı ve lojistik sürdürülebilir rekabetçilik açısından ön planda yer alan hususlar arasındadır. Bölgede karayolu ve demiryolu entegrasyonu sağlanırken, Bursa ilinde tek mod olan karayolu taşımacılığı yapılmaktadır. Gemlik Liman Bölgesine ve Serbest Bölge’ye demiryolu bağlantısının bulunmayışı hem il genelinde lojistik sektörünün gelişmesini hem de limanların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.”
TRANSİT TAŞIMA SÜRELERİNİN KISALTILMALI
Raporda, rekabet gücünün artırılmasında kritik olan ve üst ölçekli planlarda önemle üzerinde durulan diğer bir alanın altyapı ve lojistik sektörü olduğu vurgulanarak “10. Kalkınma Planı ile Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak, lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, lojistik sektöründe ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak, transit taşıma sürelerinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkarılarak müşteri hizmet düzeyinin artırılması hedeflenmektedir” denildi.
KALİTENİN VE GÜVENLİK YÜKSELTİLMELİ
 “10. Kalkınma Planında yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması, yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesinin esas olduğu belirtilmektedir.”
YEŞİL LOJİSTİĞE ÖNEM VERİLMELİ
“Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi’nde de dengeli bir ulaşım altyapısının kurulmasına yönelik olarak tüm uygun alt sektörleri koordineli olarak kullanabilecek şekilde projeler geliştirilmesi ve özellikle yük taşımacılığında demiryolu, denizyolu ve boru hatları payının tedricen artırılması hedeflenmiştir. Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi’nde lojistik merkezlerin gümrükleme, depolama, taşımacılık vb. katma değer oluşturan merkezler olarak tasarlanması, limanlara ve OSB merkezlerine demiryolu ve bölünmüş yol bağlantıları sağlanması, işletmecilikte geri dönüşüm ve yeşil lojistiğe önem verilmesi 2023 hedefleri arasındadır.”
TAŞIMA TÜRLERİ ARASINDA DENGESİZLİK KALDIRILMALI
“Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtildiği üzere Türkiye’de artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının yeterince geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında dengesiz ve verimsiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına sebep olmuştur.”
ÇOKLU ULAŞIM BAĞLANTILARI KURULMALI
“Limanların yükleme-boşaltma yapılan noktalar olmalarının yanı sıra, kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirilmeleri hedefi doğrultusunda tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları tamamlanması önem arz etmektedir. Ayrıca Bursa il sınırları içinde sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lojistik merkez bulunmamakla birlikte lojistik sektörü de organize olmamıştır. Lojistik firmaları yerleşim alanları içinde dağınık bir şekilde yer seçmiştir. Buna istinaden lojistik odaklar arası koordinasyon sağlanarak ve limanlar-OSB - Serbest Bölge arasında çoklu ulaşım bağlantılarının kurularak lojistik anlamda sanayi sektörünün desteklenmesi 2023 öncelikleri arasında önemli bir yere sahiptir.”
Altyapı ve lojistik gereksinimlerinin karşılanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılması için ön plana çıkan tedbirler:

Tedbir 1. Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerindeki sanayi sektörünün gelişim ivmesini hızlandıracak olan demiryolu-liman-lojistik merkez-OSB bağlantılarının etkinleştirilmesi.
Tedbir 2. Gemlik bölgesi liman kapasitelerinin artırılmasına yönelik gerekli karayolu ve altyapı çalışmalarının yürütülmesi.
Tedbir 3. Kargo taşımacılığına ihtiyaç duyulan otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayi, gıda sanayi gibi sektörlerin gelişebilmesi için kargo taşımacılığı altyapısı hazır olan Yenişehir havaalanının kullanımının artırılması.
Tedbir 4. Lojistik sektöründe güven ortamı sağlamak için kurumsallaşma ve profesyonelleşmenin teşvik edilmesi, lojistik şirketlerde akreditasyon ve sertifikasyon çalışmalarına hız verilmesi.
Tedbir 5. Ürünler müşterilere ulaşmadan önceki hammadde tedarikinden üretime, paketlemeye, taşımaya, depolamaya kadar olan faaliyetlerin yanı sıra atıkların geri dönüşümü ve tersine kullanımını içeren yeşil lojistik ile tüketim noktasından gönderilmiş ürün veya parçaların olası geri kazanım, yeniden üretim veya yok etme için üretici tarafından sistematik olarak kabul edilme sürecini içeren tersine lojistiğin geliştirilmesi.
Tedbir 6. Lojistik Merkezler arasında iletişim, planlama, koordinasyon ve izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik bir yapılanma gerçekleştirilmesi, sevkiyatların takibi ve izlenebilmesi için lojistik bilişim ve iletişim standartlarının oluşturulması.
 Tedbir 7. Afet riski olan bölgelerdeki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde gerekli önlemlerin alınması.
 Tedbir 8. Lojistik Master Planı yapılarak bölgenin sanayi, ticaret envanteri ve projeksiyonlarının yapılması, lojistik altyapısına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi
Tedbir 9. Karayollarının ağır yük taşımacılığı şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi.
 Tedbir 10. Organize Sanayi Bölgelerinde atık su arıtma (Bilecik ilçe OSB’leri ve Bursa Yenişehir OSB), tehlikeli atık toplama ve geri dönüşüm uygulamalarının oluşturulması.
 Tedbir 11. Sanayi alanlarının ulaşım bağlantıları, enerji nakil hattı, su ve kanalizasyon altyapı- sının güçlendirilmesi.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat